آموزش رایگان کسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی

راه اندازی کسب و کار اینترنتی

در اینترنــت روش هایی بیان میشن کــه ایــن ادعــا را دارنــد بــدون تلاش مــی توانیــد کسب درآمد کنیــد ولــی در ایــن مقاله یــک روش کامــا اصولــی بیان  میشه کــه قابــل اجرا هست و بایــد بــرای رســیدن بــه آن تلاش کنید.

هــر شخصی یــک سری مهــارت دارد مثــلا : دکــتر ، قاضی ، فوتبــالیست ، والیبــالیست ، کامپیوتــر ، تعمیر کار ، مهندس و طراح و…

فرقی نداره که شما چه مهارتی دارین، یک کاغذ بردارین و تمامی مهارتهای خود را در آن بنویسین ،ســپس از بیــن مهارتهــای خــود آن مهارتــی را کــه فکــر میکنیــد بیشتر  علاقه دارین رو انتخــاب کنید.

من میخوام این آموزش را در قالب یک مثال واقعی برای شما شرح بدم، بــه عنوان مثــال شــما یــک دکتر تغذیــه هســتید و میخواهیــد از طریــق ویزیــت بیــماران و دریافــت حــق ویزیــت درآمــد کســب کنیــد.

فکــر مــی کنیــد در طــول یــک روز چنــد نفر را مــی توانیــن ویزیــت بکنید؟ اگــر در یــک روز نتوانیــد ویزیــت کنیــد قطعــا در آن روز هیــچ درآمــدی نخواهین داشت.

مــی توانیــن یــک محصــول آموزشــی بــه نــام کــم کــردن 4  کیلوگــرم وزن در 4 روز را تولید کنیــم، با استفاده از یک سیستم اتوماتیک می توانیم فروش بسیار زیاد داشته باشیم آن را بــه فــروش برسونیم.

اگــر شــما یــک محصــول آموزشــی درســت کنیــد و از طریــق اینترنت به فروش برسانید هیچ حد و مرزی در تعــداد فــروش نخواهیــد داشــت.

گام اول : طراحی یک محصول

گام دوم : فروش محصولتان از طریق وب سایت

اگــر کار شــما در رژیــم غذایــی عالی هــم باشــد در مدت یــک روز مــی توانیــد 30 نفــر را ویزیــت بکنیــد، در صورتــی کــه اگــر یــک محصــول آموزشــی در همیــن زمینــه تولید کنیــد مــی توانیــد بــه تعــداد بسار زیاد در طــول یــک روز محصــول آموزشــی دربــاره رژیــم غذایــی را بفروشــید.

امروزه هزینه تولید یک محصول آموزشی بسیار کم است در حال حاضر هزینه طراحی یک سی دی آموزشی تقریبا 1500 تا 2500 تومان است.

فروش آن می تواند چند ده هزار تومان و حتی هم چند صد هزار تومان باشد، یعنی سود بسیار عالی و بالا.

بــرای اجــرای چنیــن پروژه ای بایــد چندیــن مــاه وقــت گذاشت و در تــلاش باشــین، توجــه داشــته باشــین کــه بــدون تــلاش کــردن خواب یــک درآمــد میلیونی را از فکــر خــود بیــرون بکنیــد.

فــرق کســایی کــه حتــی از پــس هزینــه هــای زندگــی خــودشون  هــم نمیتونن بر بیاند، بــا کســانی کــه درآمــد میلیونی دارنــد ایــن اســت کــه دســته دوم از فکرشــون بــه خوبــی اســتفاده مــی کننــد.

فکر کنید محصول آموزشی شما آماده بشه و یک وب سایت هم راه اندازی کردین وقتی فیلم آموزشی شما تکمیل شد باید چند اقدام را انجام دهید.

باید برای سی دی و قاب سی دی آموزشی خود یک طرح گرافیکی داشته باشید، اگــر شــما مهــارت کار بــا فوتوشــاپ را نداریــد مــی توانیــد بــه طراحــان گرافیــک ایــن کاررا بســپارید، بهتر است برای شروع کار با 100 عدد سی دی آموزشی شروع کنید

پــس از اینکــه طــرح گرافیکــی خــود را تکمیــل کردیــد بــه مراکــز چــاپ برویــد طــرح گرافیکــی خــود را بــر روی ســی دی و جلــد قــاب ســی دی چــاپ کنیــد.

گام بعدی راه اندازی وب سایت: خرید دامنه و خرید هاست و طراحی سایت

دامنه چیست؟دامنه همون اسم سایت می باشد که با پسوندهای متفاوتی مثل Com/ir/net/co/org/info قابل ثبت می باشد.

هاست چیست؟اطلاعات خــود را در رایانه شــخصی ذخیــره کنیــد نیــاز بــه حافظه  یــا هــمان هــارد دارین، هاســت هــم مثل هــارد مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه در اینترنــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــره و شــما بــرای اینکــه بخواهیــد ســایت خــود را در اینترنــت بنــا کنیــد بایدســایت خــود را در هاســت بارگــزاری بکنیــد.

زمانیکــه شــما بــه یــک طــراح وب ســایت ســفارش طراحــی ســایت را مــی دهیــد طــراح دامنــه و هاســت را بــرای شــما خریــداری مــی کنــد.

اگــر شــما توانایــی پرداخــت طراحــی ســایت رو نداریــن، مــی توانیــد از وبلاگ اســتفاده بکنیــد که رایگان می باشند و برای شروع کار بسیار مناسب می باشند

کسب و کار اینترنتی چیست
انواع کسب و کار اینترنتی

بــرای انتشــار مطالــب خــود یــک برنامــه ریــزی داشته باشین کــه به صــورت منظــم مطلب انتشار بدین وهر روز در ساعتی مشخص مطلب جدید تولید کنید.

بــا ایــن کار وقتــی جســتجو گران در گــوگل دربــاره تناســب انــدام کلماتی را سرچ میکننــد ســایت شــما را پیــدا مــی کننــد و همیــن مســئله باعــث میشــه کســانی کــه بــه موضــوع تناســب انــدام و رژیــم علاقــه منــد اند وارد ســایت شــما بشند و درنتیجــه احتمــال فــروش محصــول آموزشــی در زمینــه تناســب انــدام بســیار افزایــش پیــدا میکنــد.

تا اینجای کار یک محصول آموزشی طراحی کردید و وب سایت خودتان را راه اندازی کردید، شما باید در سایت خودتان محصولتان را برای فروش قرار بدهید .

در ســایت بایــد مطالــب آموزشــی در رابطــه بــا تناســب انــدام منتشــر بکنیــد و بایــد بــه طــور منظــم ســایتتان را بــا مطالــب آموزشــی بــروز رســانی بکنیــد تــا آمــار بازدیــدســایت شــما افزایــش پیــدا بکند.

مطالــب ایــن کتــاب یــک مثــال کاربــردی بــود تــا شــما بــا مطالعــه آن ایــده بگیریــد و بتوانیــد کســب و کار اینترنتــی خــود را راه انــدازی بکنیــد.

بــرای راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی منظــور ایــن نیســت کــه شــما محصــول آموزشــی رژیــم لاغــری را طراحــی کنیــد ایــن تنهــا یــک مثــال ســاده ای بــود تــا شــما دیــد کلــی نســبت بــه کســب و کار اینترنتــی و کسب درآمــد از اینترنــت بدســت بیاوریــد.

ایــن مطالــب شــمای کلــی راه انــدازی یــک مــدل از کســب و کار اینترنتــی اســت و بــرای جزئیــات بیشــتر راه انــدازی کســب و کار و افزایــش فــروش از طریــق ســایت بــه شــما توصیــه میشه مطالــب دیگر سایت رو دنبال بکنید.

منتظر نظرات شما هستیم.

همچنین ببینید

بالا بردن سایت در سرچ گوگل

بالا بردن بازدید سایت در گوگل و کسب درآمد بیشتر

سلام به دوستان و مشتاقان کسب درآمد از اینترنت، در این مقاله میخام به شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *